kategori Seceresi

Silsilesi

HƏZRƏTİ PİRİN MİR HEYDƏRƏ ÇATAN SİLSİLƏSİ

Əş-Şeyx əs-Seyyid əl-Əmir əl-Həmzə ən-Nigari ibnu Əmir Rüknəddin, əl-məşhur bi Əmir paşa, ibnu əs-Seyyid Mir Məhəmməd Rza, ibnu əs-Seyyid əl-Əmir Heydər Qarabaği əl- Bali olub ikinci bətndə Mir Heydərə qovuşmaqdadır.

Hepsin oku